دوربین مداربسته

دوربین مداربسته تحت شبکه Uniview

دوربین مداربسته تحت شبکه Uniview

دوربین مداربسته حرفه ای

High-End Series

دوربین مداربسته تحت شبکه چند لنز IPC8542ER5-DUG

دوربین مداربسته تحت شبکه چند لنز IPC8542ER5-DUG

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC868ER-VF18-B

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC868ER-VF18-B

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3232ER3-DVZ28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3232ER3-DVZ28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3612ER3-PF28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3612ER3-PF28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3235ER3-DUVZ

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3235ER3-DUVZ

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3232ER3-DUVZ-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3232ER3-DUVZ-C

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2328SBR5-DPZ

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2328SBR5-DPZ

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2325EBR5-DUPZ

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2325EBR5-DUPZ

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2322EBR-DPZ28

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2322EBR-DPZ28

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2322EBR5-DUPZ-C

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2322EBR5-DUPZ-C

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2322EBR5-DPZ28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2322EBR5-DPZ28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC325ER3-DUVPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC325ER3-DUVPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322ER3-DUVPF28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322ER3-DUVPF28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه اسپید دام IPC6222EI-X22UP-C

دوربین مداربسته تحت شبکه اسپید دام IPC6222EI-X22UP-C

دوربین مداربسته تحت شبکه اسپید دام IPC6252SL-X33UP

دوربین مداربسته تحت شبکه اسپید دام IPC6252SL-X33UP

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3634ER3-DPZ28

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3634ER3-DPZ28

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2222ER5-DUPF40-C

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2222ER5-DUPF40-C

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2322EBR5-P-C

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC2322EBR5-P-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322ER3-DUVPF28-B

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322ER3-DUVPF28-B

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322ER3-DUVPF40-B

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322ER3-DUVPF40-B

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC742SR9-PZ30-32G

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC742SR9-PZ30-32G

دوربین مداربسته Fisheye تحت شبکه IPC814SR-DVPF16

دوربین مداربسته Fisheye تحت شبکه IPC814SR-DVPF16

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC744SR5-PF40-32G

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت IPC744SR5-PF40-32G

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3232ER3-DUVZ

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3232ER3-DUVZ

دوربین مداربسته تحت شبکه باکس IPC562E-DUG

دوربین مداربسته تحت شبکه باکس IPC562E-DUG

دوربین مداربسته تحت شبکه باکس IPC542E-DLC

دوربین مداربسته تحت شبکه باکس IPC542E-DLC

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC262EFW-DUZ

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC262EFW-DUZ

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC262ER9-X10DU

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC262ER9-X10DU

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC262ER9-DUZ

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC262ER9-DUZ

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC252ERA-X22DUG

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC252ERA-X22DUG

دوربین مداربسته دام اقتصادی

Economic Dome Series

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC312SR-VPF28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC312SR-VPF28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3232ER-DV-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3232ER-DV-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC324LR3-VSPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC324LR3-VSPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322LR3-VSPF28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322LR3-VSPF28-C

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3612ER3-PF36

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3612ER3-PF36

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC314SR-DVPF36

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC314SR-DVPF36

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322SR3-DVSPF28-B

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC322SR3-DVSPF28-B

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3612ER3-PF28-B

دوربین مداربسته تحت شبکه دام IPC3612ER3-PF28-B

دوربین مداربسته تحت شبکه دام (IPC3614SR3-DPF28(M

دوربین مداربسته تحت شبکه دام (IPC3614SR3-DPF28(M

دوربین مداربسته تحت شبکه دام (IPC3614SR3-DPF36(M

دوربین مداربسته تحت شبکه دام (IPC3614SR3-DPF36(M

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3614SR3-DPF36

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3614SR3-DPF36

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3614SR3-DPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3614SR3-DPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3612ER3-PF28(40)(60)-B

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3612ER3-PF28(40)(60)-B

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3612ER3-PF28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3612ER3-PF28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3234SR3-DVZ28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3234SR3-DVZ28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3234SR-DV

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3234SR-DV

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3232ER-VS

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3232ER-VS

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3232ER3-DVZ28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC3232ER3-DVZ28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC324ER3-DVPF36

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC324ER3-DVPF36

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC324ER3-DVPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC324ER3-DVPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC322ER3-DVPF36

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC322ER3-DVPF36

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC322ER3-DVPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC322ER3-DVPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC314SR-DVPF28

دوربین مداربسته تحت شبکه IPC314SR-DVPF28

ویژگی های کاربردی دوربین مداربسته Uniview

همین امروز با برند پیشرو در جهان همراه شوید

کارشناسان ما در تمام مراحل پروژه در کنار شما خواهند بود